Federacja Sportowa
"ENERGETYK" Rada Główna
Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
"SEKSTANT"
Federacja

Regulamin
XLIII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Energetyków
„Pisa - Narew 2013”

Organizatorzy:

Przy wsparciu i pomocy:

Cel imprezy:

Termin:

Komitet Organizacyjny:

Wyżywienie:

Zakwaterowanie:

Opłata za uczestnictwo: wynosi 445zł/ osoba

Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto bankowe:

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”,
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
nr konta: 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350
z dopiskiem:
„Pisa 2013”

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:
 1. Miejsce w kajaku dwuosobowym
 2. Ubezpieczenie NNW na czas imprezy
 3. Opiekę ratowników
 4. Transport powrotny uczestników i kajaków do stanicy w Piszu
 5. Opłaty za noclegi
 6. Wyżywienie na trasie spływu wg. programu
 7. Pamiątkę ze spływu
 8. Ogniska na trasie

Program spływu:

10.06godz. 11.00 początek spływu kajakowego Stanica wodna Hotelu Conrad Pisz ul. Turystów 11, Jezioro Roś, nocleg Hotel Kozioł, (odcinek ok. 35 km)
11.06Kozioł godz. 8.00 Śniadanie. 9.00 wypłynięcie do miejscowości Dobrylas (odcinek ok. 30 km) ognisko z kiełbaskami,nocleg
12.06godz. 9.00 wypłynięcie do Jankowa - Młodzianowa (odcinek ok.25 km) Ognisko, karkówka. Nocleg
13.06godz.9.00.00 wypłynięcie do Ostrołęki (odcinek ok. 30 km) Obiadokolacja. Uroczyste zakończenie spływu. Nocleg.
14.068.00 Śniadanie,godz. 9.00 wyjaz do Piszu
 1. Uczestnicy winni zgłosić się do sekretariatu spływu w Stanicy Hotelu Conrad PTTK w Piszu ul. Turystów 11 nad Jeziorem Roś w dniu 10.06.2013 r. do godziny 11.00

Warunki uczestnictwa:

 1. XLIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Energetyków „Pisa - Narew 2013” jest imprezą otwartą, środowiskową, o charakterze rekreacyjnym;
 2. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie umiejące pływać. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych będących prawnymi ich opiekunami;
 3. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Potwierdzenie własnoręcznym podpisem „Karty Zgłoszenia” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień mniejszego regulaminu;
 4. Od uczestników spływu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.
 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu,
  2. przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie stanicy oraz pól namiotowych na trasie spływu,
  3. przestrzegania postanowień „Karty Turysty”, przepisów prawa wodnego, zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych,
  4. posiadania apteczki lub podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych, reperaturki oraz niezbędnego wyposażenia osobistego,
  5. udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy jej potrzebują,
  6. zabezpieczenia sprzętu pływającego na etapach zgodnie z poleceniami kierownictwa,
  7. bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania spływu,
  8. pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika spływu na rzecz organizatora lub osób trzecich,
  9. przestrzegania zasad pływania na trasie spływu, a w szczególności: nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem, nie wyprzedzania pilota początkowego spływu, nie pozostawania za pilotem końcowym spływu, przestrzegania zasady płynięcia w założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym (kapoku, pasie ratunkowym, kamizelce ratunkowej, kamizelce asekuracyjnej), podporządkowania się poleceniom komandora spływu, pilotów, ratowników;
 6. Organizatorzy spływu zastrzegają sobie w razie konieczności prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie spływu oraz w jego programie;
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania spływu;
 8. W przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie spływu lub w miejscu zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy;
 9. Spływ odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne;
 10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa spływu.
 11. Zgłoszenia drużyn na Spływ należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 15.03.2013 roku na adres:
  Elżbieta Mroczek PGNiG Termika S.A. - elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl
  ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa
  z dopiskiem „Spływ kajakowy Pisa 2013”
 12. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać listownie lub w formie elektronicznej
  na "KARCIE ZGŁOSZENIA" załączonej do niniejszego Regulaminu.
 13. Impreza odbędzie się przy zgłoszeniu minimalnej liczby uczestników 35.

Szczegółowych informacji udzielają:

 1. Marek Wardziak     tel. 508 019 723     e-mail: rodwar@op.pl
 2. Elżbieta Mroczek    tel. 508 005 447     e-mail: elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl

Główna strona