Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
„SEKSTANT”

II Ogólnopolski Rajd Pieszy Energetyków SUWALSZCZYZNA-2013


Regulamin

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
II. CEL RAJDU
Rajd ma na celu przedstawienie uczestnikom piękna ziemi suwalskiej oraz popularyzację turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku.
III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

Uczestnicy Rajdu wędrować będą wytyczonymi szlakami pieszymi ziemi suwalskiej
 w dniach 12 - 18 maja 2013 roku.

Dla uczestników przewidziano 5 tras rajdowych pieszych oraz spływ kajakowy po jeziorze Wigry.

Uroczyste zakończenie Rajdu odbędzie się w dniu 17 maja 2013 roku o godz. 19:00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z pracowników przemysłu energetycznego, członkowie ich rodzin oraz pojedyncze osoby, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.

Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką rodziców lub odpowiedzialnych za nie osób dorosłych.

W związku z ograniczoną ilością miejsc Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo zwrotu zgłoszenia w przypadku braku miejsc.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU
Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać:

Ubiór i obuwie dostosowane do turystyki pieszej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,

Dowód tożsamości,

Zapas wysokokalorycznej żywności i napojów na czas przemarszu.

Każda drużyna powinna posiadać:

Apteczkę pierwszej pomocy,

Mapę turystyczną terenu.

VI. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I WPISOWE

Zgłoszenia drużyn na Rajd należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2013 roku na adres Stowarzyszenia, zamieszczony poniżej:

Elżbieta Mroczek
PGNiG Termika S.A.
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl

z dopiskiem: II Rajd Pieszy Energetyków - „SUWALSZCZYZNA-2013”

Po w/w terminie zgłoszenie może być przyjęte po sprawdzeniu możliwości w miejscu zakwaterowania uczestników.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać listownie (dopuszczalny skan dokumentu przesłany w formie elektronicznej) na „Karcie Zgłoszenia” załączonej do niniejszego Regulaminu.

Zgłaszający przesyła wypełnioną dokładnie i czytelnie kartę zgłoszenia na podany adres, umieszczając na pierwszym miejscu kierownika drużyny.

Do karty zgłoszenia musi być dołączony dowód wpłaty wpisowego (kserokopia lub kopia) za uczestnictwo w Rajdzie.

Potwierdzenie uczestnictwa drużyny można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl lub rodwar@op.pl

Wysokość opłaty wpisowego od każdego uczestnika: 590 zł.

Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto bankowe:

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”.
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
nr konta: 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350
z dopiskiem:
„II Rajd Pieszy Energetyków Suwalszczyzna - 2013”.

Faktury VAT przesłane zostaną tylko tym podmiotom, które będą zainteresowane, zaznaczając wystawienie faktury na KARCIE ZGŁOSZENIA i podając dokładne dane podmiotu wraz nr NIP.

VII. Przebieg Rajdu.

W pierwszym dniu drużyna zgłasza się w miejscu zakwaterowania z otrzymanym potwierdzeniem.

Po sprawdzeniu listy uczestników następują etapy według programu.

Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego etapu Rajdu.

VIII. Uprawnienia i Obowiązki.
1.Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania:

Zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Rezerwatach Przyrody i Parkach Krajobrazowych.

Udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

Stosowania się do poleceń Kierownictwa Rajdu.

2. Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków

w czasie trwania Rajdu, tj. od 12 maja od godz. 9.00 do 18 maja do godz. 24.00

3.Organizatorzy zapewniają:

Noclegi i dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) w dniach 13-16 maja.

obiadokolacja 12.05.

Punkty do OTP.

Imprezy integracyjne.

Znaczek pamiątkowy dla każdego uczestnika.

Ognisko z atrakcjami i posiłek na imprezie zakończenia Rajdu.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem.

Kajaki na trasie spływu.

Obsługę ratownika w trakcje spływu.

Noclegi w Starym Folwarku.

Karty wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego i przewodnictwo w zwiedzaniu Klasztoru Wigierskiego.

Przewóz autokarem wg programu.

IX. Postanowienia Końcowe.

Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów ponoszą uczestnicy.

Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo:

  • Nie przyjęcia drużyny na Rajd w wypadku przekroczenia ilości zgłoszeń lub zgłoszenia po ustalonym terminie.
  • Wykluczenia z Rajdu członków drużyny lub drużynę za:
    • Spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nie udzielenie pomocy w razie jego zaistnienia.
    • Umyślne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego.
    • Zachowanie nie licujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu.

W przypadku nie przyjęcia na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi. Zgłoszenie do 01.04.2013r o nie uczestniczeniu w rajdzie z przyczyn losowych zwrotowi podlega wpisowe po potrąceniu opłat organizacyjnych.
Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku nie zgłoszenia się ekipy na imprezę i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Rajdu.

Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimalnej grupy wszystkich uczestników 30 osób.

Interpretacja niniejszego Regulaminu
oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do
Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

Główna strona