Federacja Sportowa
"ENERGETYK" Rada Główna
Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
"SEKSTANT"
Federacja

I Ogólnopolski Rajd Pieszy Energetyków SUWALSZCZYZNA-2010


Regulamin

I. ORGANIZATOR
Federacja Sportowa „Energetyk” Rada Główna
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
II. CEL RAJDU
Rajd ma na celu przedstawienie uczestnikom piękna ziemi suwalskiej oraz popularyzację turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku.
III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

-Uczestnicy Rajdu wędrować będą wytyczonymi szlakami pieszymi ziemi suwalskiej
 w dniach 22 - 26 września 2010 roku.

-Dla uczestników przewidziano do wyboru 10 tras rajdowych. Numery tras należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia.

-Uroczyste zakończenia Rajdu odbędzie się w dniu 25 września 2007 roku o godz.19:00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

-W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z pracowników przemysłu energetycznego, członkowie ich rodzin oraz inne osoby, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.

-Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.

-Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką rodziców lub odpowiedzialnych za nie osób dorosłych.

-W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona lub zwrot zgłoszenia w przypadku braku miejsc.

-O przydziale wybranej trasy decydować będzie kolejność opłaconych zgłoszeń.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU
Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać:

-Ubiór i obuwie dostosowane do turystyki pieszej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,

-Dowód tożsamości,

-Zapas wysokokalorycznej żywności i napojów na czas przemarszu.

Każda drużyna powinna posiadać:

-Apteczkę pierwszej pomocy,

-Mapę turystyczną terenu.

VI. UPRAWNIENIA I OBOWIAZKI
Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania:

-Zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Rezerwatach Przyrody i Parkach Krajobrazowych.

-Udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

-Stosowania się do poleceń Kierownictwa Rajdu.

Organizator zapewnia:

-Noclegi i dwa posiłki dziennie (śniadanie obiadokolacja) w dniach 22-26 września.

-Punkty do OTP.

-Imprezy integracyjne.

-Znaczek pamiątkowy dla każdego uczestnika.

-Posiłek na imprezie zakończenia Rajdu.

-Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Rajdu, tj. od 22 września od godz. 9.00 do 26 września do godz. 18.00.

VII. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I WPISOWE

-Zgłoszenia drużyn na Rajd należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku na adres:

Elżbieta Mroczek
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa

z dopiskiem: I Rajd Pieszy Energetyków - „SUWALSZCZYZNA-2010”

-Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać listownie (dopuszczalny skan dokumentu przesłany w formie elektronicznej) na „KARCIE ZGŁOSZENIA” załączonej do niniejszego Regulaminu.

-Zgłaszający przesyła wypełnioną dokładnie i czytelnie "KARTĘ ZGŁOSZENIA" na podany adres, umieszczając na pierwszym miejscu Kierownika drużyny.

-Do "KART ZGŁOSZENIA" musi być dołączony dowód wpłaty wpisowego (kserokopia lub kopia) za uczestnictwo w Rajdzie.

-Karta zgłoszenia powinna zawierać numer wybranej trasy oraz numer trasy zastępczej.

-Ilość uczestników w Rajdzie jest ograniczona.

-O przyjęciu na wybraną trasę decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

-Do dnia 15 sierpnia 2010 roku drużyny otrzymaj potwierdzenie przyjęcia na Rajd.

VIII. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO

-Wysokość opłaty wpisowego netto od każdego uczestnika: 435 zł

-Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto bankowe:

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
ul.Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
PKO BP Oddział 12 w Warszawie
ul. Korkowa 24
04-502 Warszawa
nr. konta: 30 1020 1127 0000 1102 0080 2090
z dopiskiem:
I Rajd Pieszy Energetyków „Suwalszczyzna - 2010”

-Faktury VAT przesłane zostaną tylko tym podmiotom, które będą zainteresowane, zaznaczając wystawienie faktury na KARCIE ZGŁOSZENIA i podając dokładne dane podmiotu wraz nr NIP.

-Potwierdzenie uczestnictwa drużyny można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.mroczek@vattenfall.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów ponoszą uczestnicy,

Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo:

-Nie przyjęcia drużyny na Rajd w wypadku przekroczenia ilości zgłoszeń lub zgłoszenia po ustalonym terminie.

-Przesunięcia drużyny na trasę zastępczą lub inną.

-Wykluczenia z Rajdu członków drużyny lub drużynę za:

  • Spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nie udzielenie pomocy w razie jego zaistnienia.
  • Umyślne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego.
  • Zachowanie nielicujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu.

-W przypadku nie przyjęcia na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi.

-Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestnik6w Rajdu.

-Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieujętych należy wyłącznie do Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

-W przypadku nie zgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Rajd wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

X. PRZEBIEG RAJDU

-W pierwszym dniu drużyna zgłasza się w miejscu zakwaterowania z otrzymanym potwierdzeniem. Po sprawdzeniu listy uczestników następuje przejście etapu według programu. Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego etapu Rajdu. Kierownik drużyny każdego dnia zgłasza na mecie Rajdu powrót drużyny z trasy.

Trasy Rajdu

TRASA I

ok. 23 km
Dowspuda (ruiny Pałacu Paca) - Kurianki I - Stoki - Franciszkowo - Józefowo - Kierzek - Dubowo Drugie - Suwałki
wzdłuż szlaku turystycznego - rowerowy, niebieski: Dowspuda - Stary Folwark

TRASA II

ok. 14 km
Stary Folwark (Dom Wypoczynkowy PTTK) - Leszczewek - Krzywe - Suwałki
Od Starego Folwarku do Krzywego grupa porusza się szlakiem czerwonym, a od Krzywego ścieżką.

TRASA III

ok. 20 km
Płociczno (Wigierska Kolejka Wąskotorowa) - Sobolewo - Suwałki
Z Płociczna do Sobolewa zielonym szlakiem, od Sobolewa do Suwałk szosą.

TRASA IV

ok. 20 km
Malesowizna (siedziba SPK) - Podwysockie Jeleniewskie - Okrągłe - Żywa Woda - Potasznia - Suwałki
Z Malesowizny do Żywej Wody szlakiem czerwonym, dalej drogą wzdłuż Czarnej Hańczy do Suwałk.

TRASA V

ok. 20 km
Szelment (Ośrodek WOSiR) - Wołownia - Leszczewo - Suchodoły - Prudziszki - Suwałki
Od Szelmentu do Prudziszk szlakiem niebieskim, dalej szosą do Suwałk.

TRASA VI

ok. 20 km
Kaletnik (ogród Bajek) - Wiatrołuża - Mała Huta - Suwałki
Z Kaletnika do Jez. Koleśne szlakiem żółtym, dalej do Suwałk szlakiem niebieskim.

TRASA VII

ok. 17 km
Cimochowizna - Sobolewo - Suwałki
Z Ciemochowizny szlakiem zielonym, później szlakiem czarnym i niebieskim do Krzywego, dalej ścieżką rowerową do Suwałk.

TRASA VIII

ok. 20 km
Stara Dębszczyzna - Smoleńka - Agrafinówka - Nowa Turówka - Kuków Folwark - Suwałki
Wiejskimi i lokalnymi drogami w kierunku Suwałk.

TRASA IX

ok. 20 km
Malesowizna (siedziba SPK) - Stara Pawłówka - Zarzecze Jeleniewski - Czarnakowizna - Osowa - Nowy Bród - Suwałki
Z Malesowizna wzdłuż prawego brzegu Czarnej Hańczy do Suwałk.

TRASA X

ok. 22 km
Słupie (leśniczówka) - Sobolewo - Suwałki
Ze Słupia zielonym szlakiem dalej leśnymi drogami do Sobolewa i szosą do Suwałk.

Program Rajdu

22 września 2007 (środa)
09:00 - 13.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie w hotelu „Hańcza”
- zwiedzanie Suwałk
- spotkanie w Parku przy hotelu - prezentacja drużyn
16.00 uroczyste otwarcie
I Ogólnopolskiego Pieszego Rajdu Energetyków „SUWALSZCZYZNA-2010”
18.00 obiadokolacja
19.00 zabawa taneczna w kawiarni hotelowej
23 września 2010 (czwartek)
08:00 śniadanie
09:00 wyjście na trasy
17:00 powrót uczestników do miejsc zakwaterowania
18:00 obiadokolacja
20:00 ognisko i wspólna zabawa przy piosence biesiadnej
24 września 2010 ( piątek )
08:00 śniadanie
09:00 wyjście na trasy
17:00 powrót uczestników do miejsc zakwaterowania
18:00 obiadokolacja
20:00 spotkanie przy grillu
- opowieści 0 regionie, jego historii i tradycji
- konkurs wiedzy
25 września 2010 ( sobota)
08:00 śniadanie
09:00 wyjście na trasy
17:00 powrót uczestników do miejsc zakwaterowania
18:00 obiadokolacja
19:00 uroczyste zamknięcie
I Ogólnopolskiego Pieszego Rajdu Energetyków „Suwalszczyzna-2010”
- zabawa taneczna
26 września 2007 (niedziela)
08:00 śniadanie
09:00 wyjście na trasy dla chętnych
16:00 powrót uczestników do miejsc zakwaterowania
wyjazd uczestników.

Główna strona