Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
„SEKSTANT”

IV Ogólnopolski Rajd Pieszy Energetyków
Wielkie Jeziora Mazurskie
Etap 1
2016


Regulamin

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”
II. CEL RAJDU
 • Rajd ma na celu przedstawienie uczestnikom piękna Wielkich Jezior Mazurskich etap 1
 • Kontynuowanie wędrówek mniej uczęszczanymi szlakami turystycznymi. Mazury od strony lądu a nie żeglarsko od strony wody.
 • Popularyzacja turystyki pieszej jako formy czynnego wypoczynku.
III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU
 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą wytyczonymi szlakami pieszymi Mazur wzdłuż Wielkich Jezior Mazurskich w dniach 06 - 12 czerwca 2016 roku.
 • Uatrakcyjniając przebieg tegorocznego rajdu organizatorzy dodali do programu rejs statkiem i zwiedzanie Zamku w Rynie.
 • Dla uczestników przewidziano trasę rajdową pieszą podzieloną na pięć odcinków.
 • Uroczyste zakończenia Rajdu odbędzie się w dniu 11 czerwca 2016 roku około godz. 20:00.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z pracowników przemysłu energetycznego, członków ich rodzin oraz inne osoby lub grupy osób które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 • Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką rodziców lub odpowiedzialnych za nie osób dorosłych.
 • W związku z ograniczoną ilością miejsc Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo zwrotu zgłoszenia w przypadku braku miejsc.
V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU
 • Każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać:
  • Ubiór i obuwie dostosowane do turystyki pieszej oraz zmiennych warunków atmosferycznych,
  • Dowód tożsamości,
  • Zapas wysokokalorycznej żywności i napojów na czas przemarszu.
 • Każda drużyna powinna posiadać:
  • Apteczkę pierwszej pomocy,
  • Mapę turystyczną terenu.
VI. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I WPISOWE
 • Zgłoszenia drużyn na Rajd należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2016 roku na adres Stowarzyszenia, zamieszczony poniżej,
 • po w/w terminie zgłoszenie może być przyjęte po sprawdzeniu możliwości w miejscu zakwaterowania uczestników.

  Elżbieta Mroczek
  PGNiG Termika S.A.
  ul. Modlińska 15
  03-216 Warszawa
  elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl

  z dopiskiem „IV Rajd Pieszy Energetyków-Mazury-2016”

 • Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać listownie (dopuszczalny skan dokumentu przesłany w formie elektronicznej) na "KARCIE ZGŁOSZENIA" załączonej do niniejszego Regulaminu.
 • Zgłaszający przesyła wypełnioną dokładnie i czytelnie "KARTĘ ZGŁOSZENIA" na podany adres, umieszczając na pierwszym miejscu Kierownika drużyny.
 • Do "KARTY ZGŁOSZENIA" musi być dołączony dowód wpłaty wpisowego (kserokopia lub kopia) za uczestnictwo w Rajdzie.
 • Potwierdzenie uczestnictwa drużyny można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl lub e-mail: rodwar@op.pl.
 • Wysokość opłaty za uczestnictwo w rajdzie wynosi 655 zł od osoby.
 • Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto bankowe:

  Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne „Sekstant”.
  ul. Chełmżyńska 180
  04-464 Warszawa
  ING Bank Śląski S.A.
  nr konta: 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350
  z dopiskiem:
  „IV Rajd Pieszy Energetyków Mazury - 2016”.

 • Faktury VAT przesłane zostaną tylko tym podmiotom, które będą zainteresowane, zaznaczając wystawienie faktury na KARCIE ZGŁOSZENIA i podając dokładne dane podmiotu wraz nr NIP.
VII. Przebieg Rajdu.
 • W pierwszym dniu drużyna zgłasza się w miejscu zakwaterowania z otrzymanym potwierdzeniem.
 • Po sprawdzeniu listy uczestników następują wymarsze na etapy według programu.
 • Kierownik drużyny odpowiada za przemarsz i zgłoszenie się drużyny w komplecie na mecie każdego etapu Rajdu.
VIII. Uprawnienia i Obowiązki.
 • Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania:
  • zasad poruszania się w Parkach Narodowych, Rezerwatach Przyrody i Parkach Krajobrazowych,
  • udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,
  • stosowania się do poleceń Kierownictwa Rajdu.
 • Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Rajdu, tj. od 06 czerwca od godz. 0.00 do 12 czerwca do godz. 24.00
IX. Organizatorzy zapewniają:
 • noclegi i dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja) w dniach 07 - 11 czerwca 2016 r.,
 • obiadokolacja 06.06 br.,
 • śniadanie 12.06 br.,
 • punkty do OTP,
 • imprezy integracyjne,
 • znaczek i dyplom pamiątkowy dla każdego uczestnika,
 • ognisko z atrakcjami i posiłek na imprezie zakończenia Rajdu,
 • spotkanie z ciekawym człowiekiem,
 • powrót z trasy nr. 4 statkiem ( warunkowany ilością uczestników),
 • 6 noclegów,
 • przewóz autokarem wg. programu,
 • przewóz bagaży wg. programu,
 • pamiątki rajdowe,
 • każda ekipa otrzyma dokładny opis tras rajdowych.
X. Postanowienia Końcowe.
 • Koszty dodatkowego wyżywienia, podróży oraz dojazdów ponoszą uczestnicy,
 • Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo:
  • Nieprzyjęcia drużyny na Rajd w wypadku przekroczenia ilości zgłoszeń lub zgłoszenia po ustalonym terminie,
  • Wykluczenia z Rajdu członków drużyny lub drużynę za:
   • spowodowanie nieszczęśliwego wypadku lub nieudzielenie pomocy w razie jego zaistnienia,
   • umyślne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego,
   • zachowanie nie licujące z godnością turysty oraz lekceważenie decyzji Kierownictwa Rajdu,
 • W przypadku nieprzyjęcia na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi. Zgłoszenie do 15.04. br. o nieuczestniczeniu w rajdzie z przyczyn losowych powoduje zwrot wpisowego po potrąceniu opłat organizacyjnych.
  Organizator nie zwraca wpisowego i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe w przypadku nie zgłoszenia się ekipy na imprezę.
 • Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników Rajdu.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimalnej grupy wszystkich uczestników 30 osób.
Interpretacja niniejszego Regulaminu
oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do
Organizatora i Kierownictwa Rajdu.

Główna strona