Stowarzyszenie
Kulturalno-Turystyczne
„SEKSTANT”

Zasady udziału w imprezie
Rajd Bułgaria 2016

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa” (dostępnym tutaj) przesłanym listownie na adres organizatora lub elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@fsenergetyk.com . Nieprzekraczalny termin zgłoszeń do dnia 15.05.2016 r.
 2. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć kopię dowodu wpłaty w tytule przelewu wpisując „Płanina 2016”.
 3. Opłata za uczestnictwo w zawodach wynosi 2100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto zł) za jedną osobę (SKT „Sekstant” jest płatnikiem VAT -faktury dla uczestników wystawiane będą na życzenie z uwzględnieniem doliczenia podatku VAT.(cena imprezy wg. średniego kursu walut NBP na dzień 20.03.2016 r.)
 4. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują
  • wyżywienie HB od obiadokolacji w dniu 22 lipca do śniadania w dniu 29 lipca 2016 r.,
  • zakwaterowanie
  • ubezpieczenie NNW i KL na czas trwania imprezy i podróży. ( nie ubezpieczamy bagaży oraz rezygnacji z imprezy po terminie 20.06.2016 r. Rezygnacja po tym terminie do 01.06.2016 r. jest możliwa po potrąceniu kwoty za dwa osobo noclegi oraz proporcjonalne koszty organizacyjne. Po tym terminie nie będą przysługiwały żadne świadczenia ze strony organizatorów.
  • transport do Bułgarii i powrót, codzienny transport na trasy i powrót,
  • wstępy do jaskini Magura, na wydzielone trasy, wjazd wyciągiem na trasę Sopot - Botew, wstęp do twierdzy Magura w Białogradcziku
  • znaczek rajdowy
  Pozostałe wstępy pokrywają uczestnicy.
 5. Organizator wyjazdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników .
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za złe warunki pogodowe, siły wyższe i małą liczbę zgłoszeń itp.
 7. Uczestnicy imprezy powinni mieć odpowiednie wyposażenie i przygotowanie kondycyjne do udziału w rajdzie górskim. Posiadać ogólnodostępną bezpłatną „Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego” (do załatwienia w placówkach narodowego Funduszu Zdrowia). Do udziału w rajdzie niezbędne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w lub podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdzający brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w rajdzie. Brak takiej adnotacji i zgłoszenie osoby na imprezę będzie interpretowane, że osoba ta bierze udział na własną odpowiedzialność.
 8. Impreza odbędzie się przy minimalnej liczbie zgłoszonych osób 30.

Główna strona